Отчет 2017 - 2018

Уважаеми съграждани,

За мен е удоволствие да Ви представя настоящия отчет за работата ми като евродепутат през 2017 и 2018 година.

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти, и през изминалите две години се стремих да бъда неотлъчно до Вас – по време на приемните ми и чрез поредицата събития, в които участвах, както в Общините, където са седемте ми информационни офиса (Смолян, Враца, Козлодуй, Монтана, Видин, Перник и Сливен), така и в цялата страна.

Ключовият проект, по който работих, бе доизграждането на Европейския енергиен съюз. Стремих се да предлагам такова законодателство и подкрепям такива инициативи, които да гарантират по-сигурна, по-евтина и екологично чиста енергия за всички европейци. В тази връзка поддържах проекти, подпомагащи създаването на интегриран вътрешен енергиен пазар с повече взаимовръзки, отворен за всички оператори, който да намали зависимостта
на Европа, респективно на България, от внос на енергия, и който да бъде естествен защитен механизъм срещу петролните и газови кризи.
Като докладчик по механизъм за обмен на информация относно междуправителствените споразумения в областта на енергетиката с трети държави, работих за приемането на правила, гарантиращи за по-голяма прозрачност в енергийните сделки на ЕС с останалата част от света.

Друга съществена част от дейността ми в Комисията по енергетика бе посветена на подобряване ядрената безопасност, включително на безопасното извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали в различни части на Европа, както и насърчаване на научните изследвания, иновациите и обучението по ядрени въпроси.

Като докладчик по Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2019-2020 г., подкрепих 770 милиона евро финансова рамка за ядрени изследвания и дейности за обучение с акцент върху непрекъснатото подобряване на ядрената безопасност, сигурността, радиационната защита и нисковъглеродния енергиен преход. Целта на програмата е да направи изследователската професия по-привлекателна за младите хора. Отново с тази цел, се включих в организацията на състезанието „Ядрен хакатон” в България, което насърчава използването на ИКТ технологии в ядрената наука и изследвания.

Въз основа на последователната ми работа по темата ядрена безопасност бях посочен за докладчик по предложението за създаване на Европейски инструмент за ядрена безопасност с цел насърчаване на ядрената безопасност в трети държави. В резултат, успяхме да договорим такова споразумение, което ще гарантира, от една страна, използването на ядрената енергия за мирни цели, а от друга – ще насърчи ядрената безопасност в световен мащаб, като гарантира навременно откриване на пропуски в съществуващите мерки за сигурност и по този начин – предотвратява потенциални ядрени аварии.

И през изминалите две години подкрепях развитието на „зелено” предприемачество и устойчиви бизнес модели за кръгова икономика чрез участието ми в редица инициативи, посветени на развитието на иновациите и дигиталните умения сред младото поколение предприемачи и фермери.

Като член на Комисията по земеделие се старах да отговоря на очакванията относно бъдещата ОСП, свързани със защитата на околната среда, с преосмисляне на връзката между производител и потребител и внедряването на нови технологии в земеделието. Тъй като считам, че основен акцент на новата ОСП трябва да бъдат именно младите земеделски стопани, целенасочено подкрепях инициативи, свързани с привличането на повече млади хора за земеделския сектор. Едно от най-големите предизвикателства пред младите, за да стартират земеделска дейност, е достъпът до обработваема земя.

Като докладчик по доклада относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС, подкрепих мерки, с които да се овладее процеса на свръх-концентрация и да се преустановят отрицателните практики на пазара на земеделска земя, за да се улесни достъпа на младите фермери до обработваема земя.

Продължих да изпълнявам ролята на посланик на Европейския конгрес на младите фермери за България и като такъв, организирах поредния националния конкурс за млади агро-предприемачи, който даде възможност на земеделски производители да представят в Брюксел вече внедрени иновативни практики в стопанствата си.

Воден от желанието за открит дебат относно бъдещата Обща селскостопанска политика, заедно със земеделски стопани и с представители на научноизследователската общност, проведохме и първия по рода си Национален форум на младите фермери, който пък допринесе за обновяване на дейността и разширяване състава на Националната асоциация на младите фермери.

Споделяйки убеждението, че младите хора са носители на промяната, в партньорство с Джуниър Ачийвмънт България, реализирахме поредица инициативи за развитие на предприемаческата култура сред българските ученици от среден курс на обучение, като например пилотния ни проект „Предприемачи на бъдещето”, в който обхванахме 90 ученици от 10 училища в областите Смолян, Перник, Монтана, Враца и Видин.

Освен всичко изброено, не мога да не отбележа и знаковото събитие, което беляза изминалата година, а именно Първото българско председателство на Съвета на ЕС. В унисон с неговите приоритети, участвах в редица събития в Брюксел и София и бях домакин на прием в Европейския парламент на тема “Динамична, иновативна и предприемаческа България”. В подкрепа на посланието на Българското председателство за стабилни Западни Балкани, за първи път проведох в Брюксел форум Тера Мадре Балкани, който постави акцент върху човешкото измерение на интеграцията и показа значението на Балканите като неразделна част от Европа – географски, исторически и културно.

Воден от желанието да подкрепя професионалното развитие на младите, предоставих възможност на 15 студенти и абсолвенти да преминат стаж в ЕП, в периода 2017-2018 г.

Изброените в настоящия отчет резултати нямаше да бъдат възможни без подкрепата на общинските и областните структури на ПП ГЕРБ, на моите колеги – евродепутати от българската делегация на ГЕРБ в ЕНП, но най-вече на моите екипи в Брюксел (Ренета и Йоана) и в страната (Димитър, Мария, Димитрина, Калин, Ирена, Петя, Каролина и Славена).

Благодаря за интереса към моята работа и приятно четене,
Ваш,

Владимир Андреев Уручев