Парламентарна дейност

Становища на Владимир Уручев по разисквания и гласувания
в Пленарна зала, Страсбург
(Мандат 2009-2014)

 

Сваляне на документа

Становище на Владимир Уручев (ЕНП) по Рамката за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката (A7-0047/2014- Anne Delvaux, Konrad Szymański)

06-02-2014 Страсбург

Г-н Председател, уважаеми колеги, с гласуването на доклада за политическата рамка в областта на климата и енергетика до 2030 г., Европейският парламент потвърди доминиращата роля на политиките за борба с климатичните промени над другите политики в областта на индустрията и енергетиката.
Безусловно, ЕС има историческо задължение да бъде в челните редици на борбата срещу климатичните промени, но не трябва да се забравя, че днес нашият принос за емисиите на парникови газове е само 11%. Каквито и амбициозни цели да си поставяме, сами не можем да постигнем спасяването на планетата.
Затова, трябва да си даваме сметка за цената, която ще платим за постигането на целите за конкурентоспособност на икономиката, за достъпност и сигурност на енергоснабдяването.
С приемането на три задължителни цели до 2030 г. за емисиите, възобновяемата енергия и енергийната ефективност на практика демонстрираме продължаване на сегашните политики, без да отчитаме извлечените поуки от тяхното прилагане до момента. Например, стремителното увеличаване на скъпите ВЕИ и оскъпяването на платените квоти емисии водят до неминуем ръст на цената на енергията и създаване на проблеми с конкурентоспособността на индустрията.
Не съм убеден, че предложената политика до 2030 г. се базира на интелигентни решения, на необходимата гъвкавост, съответстваща на различните възможности на отделните страни членки. Затова гласувах „въздържал се“.

 

Владимир Уручев за последиците на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи

03-02-2014 Страсбург

Г-н Председател, Колеги, Едва ли има съмнения в бъдещето на възобновяемата енергия. За съжаление, съществуващата енергийна инфраструктура предполага развитието на концентрирани големи възобновяеми източници на енергия, което поражда проблеми с регулирането и сигурността на системата, както и необходимост от бързоманеврени заместващи мощности. От друга страна, на ВЕИ сектора е присъщо децентрализираното производство, което изисква интелигентни мрежи и управление. Днес развитието на интелигентните мрежи се нуждае от адекватно насърчаване. По-нататъшното развитие и интеграцията на разпределеното производство от ВЕИ са възможни главно чрез изграждането на местни и регионални интелигентни разпределителни мрежи за електричество. Необходимо е в най-скоро време Комисията да съсредоточи вниманието си върху намаляване на пречките в развитието на интелигентните мрежи, стимулиране на инвестициите и предоставяне на финансови стимули чрез подходяща регулаторна рамка, разработване на технически стандарти и подкрепа за иновациите в технологиите и системите, гарантиране на конкурентоспособен пазар на дребно в интерес на потребителите. Подкрепям определянето на минимален дял 20% от Европейския Фонд за Регионално Развитие, предназначен за инвестиции в енергийния преход, включително за интелигентни мрежи, производство и разпределение на енергия от ВЕИ, енергийна ефективност и икономия на енергия. Особено важно е да продължи сътрудничеството и обмена на най-добри практики между държавите-членки, включително последователни действия за популяризиране на интелигентните мрежи.


Владимир Уручев: Ратификацията на изменението от Доха на Протокола на Киото ще даде ясен сигнал за водещата роля на ЕС в глобалните усилия за овладяване изменението на климата

12.02.2014 - Брюксел

В качеството си на докладчик, Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) представи днес пред Kомисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, проект за становище на ЕП по предложението за решение на Съвета за одобрение на изменението от Доха на Протокола от Киото(1997), подписано от 192 страни по време на конференцията в Доха по въпросите на изменението на климата (декември 2012). Изменението установява правно обвързващи задължителни цели за намаляване на парниковите газове за периода 2013-2020. Евродепутатът Владимир Уручев направи също и предложения за изменения към Регламента за техническо изпълнение , установяващ правилата за управление на съответните единици емисии в националните и общоевропейските регистри за отчитане на емисиите на парникови газове.
Владимир Уручев разясни пред останалите членове на Комисията промените, които изменението от Доха въвежда в текста на Протокола от Киото, свързани с решението за 20% намаляване на средните годишни емисии в годините от 2013 до 2020г. Те се отнасят и до включването на нов газ (азотен трифлуорид), като въвеждат още т.нар. механизъм за амбициране, който предвижда опростена процедура за увеличаване на амбициите на отделни страни-членки чрез доброволно анулиране на единици по Протокола от Киото. Не на последно място, докладчикът разясни и разпоредбата, която автоматично регулира целите на дадена страна, за да се предотврати нарастване на нейните емисии за периода 2013-2020 г. отвъд средните й емисии за години от 2008 до 2010 г. .
Докладчикът наблегна на факта, че предписаното количество на Европейския съюз обхваща емисиите на парникови газове, съгласно схемата за търговия с емисии на Европейския съюз, докато предписаните емисии за страните членки са фиксирани съгласно Решението за разпределяне на усилията, прието в рамките на пакета "Климат -енергия" през 2009 г. По този начин всички неточности или възможни корекции ще бъдат урегулирани чрез регистъра на ЕС, без да се засягат задълженията на страните-членки, поясни Владимир Уручев.
По време на представянето на двата доклада, той подчерта, чe подходът на Европейския съюз по отношение на втория период за съвестното изпълнение на количествените задължения по Протокола от Киото е същия, като този по отношение на първия период на задълженията и поясни, че измененията от Доха подлежат на приемане от страните по Протокола от Киото и ще влязат в сила едва след датата на получаване на инструментите за приемане от най-малко три четвърти от страните по Протокола от Киото.
В заключение, Владимир Уручев защити позицията, че официалното влизане в сила на изменение от Доха трябва да е сред приоритетните цели за Европейския съюз, тъй като Протокола от Киото има значителен принос в глобалните усилия за овладяване на изменението на климата. В тази връзка той прикани Съвета да предприеме необходимите стъпки за финализиране на неговата позиция относно ратификацията на изменението от Доха във възможно най-кратък срок, за да могат вътрешните процедури по ратификация в държавите членки да бъдат осъществени навреме, така че заедно с ЕС, те да могат депозират своите инструменти за приемане, преди конференцията за изменението на климата през 2015 г. в Париж.
На финала, Владимир Уручев изрази увереност, че скорошното ратифициране на решението за приемане на изменението от Дока на Протокола от Киото и съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз ще изпратят ясен сигнал за усилията и водеща роля на ЕС и неговите държави членки за справяне с изменението на климата на международно равнище.

Владимир Уручев настоява да бъде продължена подкрепата от ЕС за извеждане от експлоатация на блокове 1 - 4 на АЕЦ Козлодуй и през новия програмен период 2014 - 2020 година

24.01.2013

В понеделник (21 януари 2013 г.) Комисията по бюджетен контрол в ЕП одобри доклада на румънския евродепутат Мариан-Жан Маринеску с предложение за резолюция на ЕП относно финансовата помощ, предоставяна от ЕС за извеждане от експлоатация на ядрени реактори в България, Литва и Словакия. Докладът отбелязва, че България е изпълнила поетия ангажимент преждевременно да спре от експлоатация ядрени реактори 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" преди датата на присъединяване към ЕС. В допълнение се подчертава нарастващото значение на извеждането от експлоатация на ядрени мощности в близките години, тъй като една трета от 143-те реактора, функциониращи в 14 държави- членки, ще трябва да бъдат спрени до 2025 г.

Голяма част от предложените от евродепутата Владимир Уручев (Група на ЕНП/ГЕРБ) поправки по текста на резолюцията, бяха подкрепени. Поправките са насочени към отразяване на постигнатия в България напредък в дейностите по извеждане от експлоатация и смекчаване последиците по отношение на доставката на електроенергия, както и социалните и икономическите последици в трите държави.

Едновременното извеждане от експлоатация на четири блока, при спазване на най-високите достижими стандарти за безопасност, е дългосрочен процес, който поставя сериозни предизвикателства пред България от технологична, социална, екологична и икономическа гледна точка.

Предложението за Резолюция подчертава ангажимента на ЕС да допринесе финансово за извеждането от експлоатация на трите засегнати атомни електроцентрали. Европейският парламент изразява загриженост, че предвидената сума от европейския бюджет за дейности по извеждане от експлоатация за периода 2014-2020 г. е крайно недостатъчна, предвид предварителните оценки на Европейската сметна палата, възлизащи на 2,5 млрд. евро за приключването на проектите за извеждане от експлоатация в трите държави.

България е отправила обосновано искане за финансова подкрепа от ЕС в размер на 450 млн. евро за 2014-2020 г. и ще продължи да настоява при определяне на финансовата подкрепа от ЕС реално да се отчитат нуждите на държавите-членки, спрели значителни мощности с политическо решение в процеса на присъединяване към ЕС.


Владимир Уручев отосно политиката за екологосъобразна инфраструктура

11-12-2013, Страсбург

Уважаеми дами и господа,
Жизненоважно е да се обърне внимание на проблема със загубата на биологичното разнообразие, тъй като както е всеизвестно, то е тясно свързано с благосъстоянието на хората. Нашите действия не са необходими толкова много в името за постигането на нашите цели за климата в Европа 2020 или за нашите международни ангажименти или по стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011-2020 г. На първо място, действията ни са необходими, за да се предпази природата за бъдещите поколения!
Един от начините да се постигне това е чрез създаване и възстановяване на зелената инфраструктура, която успешно интегрира природата в обществото. Това означава, че екологичните елементи трябва да бъдат интегрирани в много ранен етап на планирането и развитието на инфраструктурата в градските, селските и крайбрежните райони. За тази цел, зелените изисквания трябва да бъдат интегрирани във всички инфраструктурни проекти, съфинансирани от Европейския съюз. Освен ползи за екологията и общественото здраве, подобен новаторски подход ще бъде и рентабилен. Нещо повече, той ще допринесе за създаването на устойчиви зелени работни места и ще намали рисковете от природни бедствия.
Чрез инвестициите в зелената инфраструктура (която има бърза и висока възвращаемост), ние инвестираме в здравето на нашите граждани и в качеството им на живот!
Също така бих искал да подчертая необходимостта нашите национални и регионални власти да използват по възможно най-добрия начин всички налични възможности за финансиране от ЕС в подкрепа на разбирането и насърчаването на повече инициативи за зелена инфраструктурна, с цел опазване на биологичното разнообразие. Екологизирането на нашите градове трябва да се превърне в стандарт/норма.
И накрая, бих искал също така да подчертая необходимостта от насърчаване на научните изследвания, иновациите, изграждането на капацитет и повишаването на осведомеността в тази област. Тя ще гарантира, че ползите и потенциала на развитието на зелената инфраструктура ще са добре известни на гражданското общество и частния сектор.

 
Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) за Конкурентоспособността на малките и средните предприятия (2014—2020 г.) и Плана за действие „Предприемачество 2020: възраждане на предприемаческия дух в Европа"

20-11-2013, Страсбург

Колеги, възстановяването на европейската икономика и нейната конкурентоспособност изисква подкрепа за малките и средни предприятия и предприемачеството, на които се дължат 60% от новосъздадените работни места.
Програмата за конкурентоспособност на предприятията и плана за действие по предприемачеството до 2020г. целят възстановяване на предприемаческия дух в Европа, който сериозно изостава от САЩ и дори от развиващите се икономики. Главните предизвикателства пред МСП и предприемачеството са достъп до капитали, достъп до пазари и свръхбюрокрация.
Всяка от програмите КОСМЕ, ЕРАЗЪМ+, ХОРИЗОН2020 включва механизми за кредитиране, но особено важен е достъпа до рисков капитал, доколкото създаването на МСП е рисково начинание. За съжаление няма никакви мерки за привеждане в действие на спящия капитал, който се държи на депозити в банките.
Достъпът на МСП до пазари, особено до развиващи се такива, следва да бъде насърчавано чрез активни действия на институциите и правителствата, което за съжаление не е добре застъпено в програмите за подпомагане на предприемачите. Свръхрегулирането и твърде утежнените бюрократични процедури много често са непреодолими бариери за стартиране на малък бизнес. Необходими са ясни показатели за намаляване на административните тежести и прекратяване на постоянните промени в законодателството. Въпреки това, приетите документи за периода 2014-2020г. ще влеят кислород в МСП и в новостартиращото предприемачество.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно Програми за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия (A7-0119/2013- Giles Chichester)

19-11-2013, Страсбург


Г-н Председател, Уважаеми Колеги, Приемането с голямо мнозинство на доклада за подпомагане на програмите за извеждане от експлоатация на ядрени блокове в централите Козлодуй, Бохунице и Игналина може само да бъде приветствано. Защото това е изпълнение на ангажиментите на ЕС от присъединяването на трите страни към Съюза, когато им беше наложено преждевременно спиране на ядрени мощности, което създаде негативни последствия за енергетиките на трите страни и твърде сериозна, дори непосилна финансова тежест.
Със съжаление отбелязвам, че с приетия нов регламент се прекратява възможността за финансиране на проекти от така наречения неядрен прозорец, който в предишните периоди допринесе съществено за рехабилитацията на енергийната мрежа и заместващите централи. Извеждането от експлоатация е продължителен процес, за който няма достатъчно натрупан опит. Затова някои дейности имат пионерен характер, но успешното им реализиране ще има добавена стойност за целия ЕС предвид неминуемото предстоящо извеждане от експлоатация на остаряващите ядрени централи в Европа, което трябва да бъде извършено при най-високи стандарти за безопасност. В тази връзка приветствам предвидената реалистична гъвкавост в доклада за междинна и окончателна оценка на изпълнението на програмата по новосъздадени показатели, включително и ясната оценка в края на програмата за това дали ще са необходими допълнителни средства в бъдеще над национално осигуреното финансиране.

Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) по темата за организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (A7-0307/2013- Salvatore Iacolino)

24-10-2013, Страсбург

Г-н Председател, Уважаеми колеги, подкрепих доклада, защото едва ли някой се съмнява в неотложната необходимост да се води ефикасна борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. Тези явления са придобили глобални измерения и се нуждаят от адекватен отговор, като за тяхното преодоляване трябва да се създадат подходящи правни инструменти на общностно ниво. Наред с насилието и сплашването, корупцията е типичен метод на работа на организираната престъпност. Изпирането на пари пък е в тясна връзка с корупцията, данъчните измами и укриването на данъци. Въпреки че по своята същност са отделни явления, наличието на такива взаимовръзки изисква общи целенасочени действия.
Докладът на временната комисия предлага единна и последователна законодателна рамка, за да се нанесе удар в икономическото сърце на организираната престъпност, която действа отвъд националните граници и територии, както и да се укрепи съдебното и полицейското сътрудничество на европейско и международно равнище. Едновременно с това приветствам една по-отговорна политика по отношение податливостта на публичната администрация към корупция, политика за по-бързо и надеждно наказателно правораздаване, по-стабилно предприемачество, по-прозрачна система на банките и професиите, и целесъобразни мерки срещу изпирането на пари, за да не се допуска престъпността да продължи да бъде рентабилна дейност, която ощетява законната икономика, добросъвестните предприемачи и
граждани.

Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) относно опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение

23-10-2013 - Страсбург

Поздравявам докладчика за балансирания и разумен подход, с който се разглежда и допълва предложението на Комисията. Понастоящем въпросите за радиационната защита на населението са предмет на пет директиви и редица регламенти, приети по различно време и е напълно естествено да съществуват различия и дори противоречия в правните разпоредби. Затова приветствам обединяването на изискванията за безопасност при излагане на йонизиращо лъчение в една обща нова директива.
Безусловно директивата отразява последните научни препоръки за промени на съществуващата система за защита от йонизиращи лъчения, базирани на натрупания до момента опит и научни данни. Важно нововъведение е това, че за пръв път в приложното поле на законодателството, установяващо норми на безопасност, ще бъдат включени и естествените източници на радиация и космическото лъчение, на което са изложени хора от определени категории. Това следва да бъде приветствано.
Относно правните основания на директивата считам за правилно да се съобразим със становището на правната комисия на Парламента и да запазим Евратом като основа на законодателното предложение. Въвеждането на отделна глава в Директивата за опазване на околната среда към момента би имало само най-общо значение, доколкото все още не е възможно въздействието на лъчението върху растителните и животинските видове да бъде установено на доказана научна основа. Не са приемливи и предложенията за драстично ниски норми за някои от дозите, които не се базират на солидна научна основа. Смятам, че с приемането на доклада ще постигнем важно подобряване на защитата на населението от излагане на йонизиращо лъчение чрез установяване на съвременни норми за безопасност.

Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) относно общата програма на Съюза за действие за околната среда до 2020 г.

23-10-2013 - Страсбург

Уважаеми г-н Председател, Колеги, „Благоденствие в рамките на нашата планета“ е наименованието на новата европейска програма за действие за околната среда до 2020г., която трябва да предложи също и амбициозна и реалистична визия до 2050г. Още в името се съзира конфликта между икономическата дейност и опазването на околната среда, както и необходимостта от съвместяването им в рамките на едно устойчиво развитие.
Във времена на икономическа криза и бюджетни икономии, политиките за опазване на околната среда би могло лесно да се възприемат като ограничение и тежест за икономическия растеж и заетостта. Но това не е далновидно. Действието в полза на околната среда изисква значителни разходи, но бездействието би струвало още по-скъпо. По тази причина загрижеността за околната среда не трябва повече да бъде променлива величина, а да се включи като неразделна част в различните секторни политики. Защото идеята за екологичен растеж се основава на икономика, която използва по-малко или по-добре енергията и суровините, която произвежда и консумира по разумен начин, като избягва разхищенията, която контролира изпусканията и отпадъците, намалявайки в крайна сметка натиска върху околната среда. Ние сме задължени да създаваме днешното благоденствие, но и да бъдем едновременно пазители на планетата, за да остане тя и за нашите деца.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно Доклад за оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (A7-0277/2013- Andrea Zanoni)

09-10-2013 - Страсбург

Г-н Председател, колеги, в гласуването на измененията в директивата за оценка на въздействието върху околната среда от конкретни публични и частни проекти моята група загуби някои ключови гласувания. Вероятно за това допринесе и моето „въздържал се“ за включването на проучванията за шистов и въглищен газ в задължителните за ОВОС дейности.
Защото е ясно, че тези проучвания следва да се направят, за да знаем с какво разполагаме и дали е възможен комерсиален добив, на който да разчитаме за решаване на енергийните си проблеми. Затова и проучванията не би трябвало да се обременяват с твърде много предварителни оценки и разрешения, особено в момент, когато в Европа няма натрупани достатъчно собствени представителни данни за една надеждна оценка.
Гласуването обаче показа, че мнозинството в парламента има нагласата за стриктен контрол върху рисковете във всички фази на дейностите по шистовия газ, независимо от тежестите и забавянията в реализацията на такива проекти и свързаното с това оскъпяване и по-малко работни места в днешната икономическа криза.
За всички нас следва извода, че шистовият газ в ЕС е твърде комплексен проблем и всички свързани с него рискове трябва да бъдат адекватно адресирани, независимо от съображенията за по-малка енергийна независимост, по-ниски цени на енергията и конкурентоспособност на икономиката.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) за производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия

08-10-2013 - Страсбург

Г-н Председател, Колеги, Една от декларираните цели на Директивата за тютюневите изделия е да предпази младите хора от посягането към цигарите. Вярвам, че по-силно въздействащите предупреждения върху кутиите на цигарите и премахването на някои „овкусители“ могат да изиграят позитивна роля, затова подкрепям увеличаване на размерите на тези предупреждения и ограничаване на овкусителите в цигарите. Но не виждам как се отрежда „въздържаща“ роля и на уеднаквяването на кутиите, на обезличаването на марката. Опасявам се, че това ще доведе до употреба на по-евтин и некачествен тютюн с по-големи вреди за здравето. Затова не подкрепям такива мерки, които по-скоро могат да имат негативен ефект. Не подкрепям и тезата, че слим цигарите могат да бъдат класифицирани като притегателно тютюнево изделие и заради това да бъдат забранени. Премахването им би насочило пушачите на такива цигари към обикновени цигари, но не би ги отказало от пушенето. Всеки от нас изпитва вътрешно противоречие по отношение на електронните цигари, когато се касае за по-строга медицинска регулация към тях, а значи и по-голяма безопасност или да останат на пазара като никотинов продукт. Имайки предвид обаче факта, че е-цигарите са по безопасни за здравето от обикновените цигари, защитавам оставането на е-цигарите на пазара на еднаква основа с останалите цигари.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) по Директивата за качеството на горивата и Директива за възобновяемите източници (A7-0279/2013- Corinne Lepage)

11-09-2013 - Страсбург

Г-н Председател, колеги, основната цел на предложението за изменение на директивите за качеството на горивата и възобновяемата енергия е избягване на негативните ефекти при производството на биогорива, свързани с емисиите на парникови газове и индиректните промени в земеползването.
Отбелязвам със съжаление, че както предложението на Комисията, така и доклада на парламентарния комитет по околна среда, се основават на спорни данни за негативните ефекти и по тази причина се предлагат неадекватни мерки. Затова гласувах против доклада. Считам за неприемливо на този етап на знанията и натрупания опит да се пристъпва към съществено изменение на целите за биогоривата от първо поколение, както и въвеждане на задължително докладване и пресмятане на емисионни фактори и ефекти от индиректно земеползване, включително наказателни мерки. Това далеч не е ефективен инструмент за адресиране на негативните ефекти.
Много по-приемливо бе предложението за въвеждане на схеми и мерки за предотвратяване на рискове и негативни ефекти, включително неправилно земеползване, чрез които да се подкрепи развитието на устойчиви практики с редуциран риск за производство на биогорива. Приветствам гласувания по-висок таван за биогоривата от първо поколение, както и поставянето на специфични цели за биогоривата от второ поколение, което ще съхрани устойчивото планиране и влагане на инвестиции за развитие на новите технологии.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) за постигането на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар

09-09-2013, Страсбург

Г-н Председател, колеги, поздравявам колегата Бузек за обхватния доклад, който реалистично разглежда проблемите и предлага мерки за постигането на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар.
Две обстоятелства са особено важни за този енергиен пазар - наличие на достатъчна техническа свързаност между страните и действие на общи правила за функциониране на пазара.
Към момента, обаче, нито са изградени необходимите връзки за двупосочен пренос на енергия между държавите, нито са въведени изцяло документите от третия енергиен пакет.
Сериозен проблем е липсата на достатъчно възможности за финансиране. Затова поддържам мнението, че инфраструктурните проекти за изграждане на преносен капацитет се нуждаят от публично финансиране и подкрепям идеята да се разреши инвестиране в подобни проекти от пенсионни фондове и институционални инвеститори при спазване на пазарните принципи.
Задължително е провеждането и на проучване за това дали е възможно на базата на европейски данък върху потреблението да бъде създаден специален фонд за инвестиции в енергийните мрежи.
Приветствам текстовете, изискващи:
- спешен анализ за формирането на цените на енергията в отделните страни, за да се изяснят антиконкурентните практики и последиците за сметките на потребителите;
- премахване на принципа за индексация на газа спрямо цените на петрола и предоговаряне на старите договори, основани на остарели механизми на ценообразуване.


Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно услугата за електронно пътно таксуване и система за винетни такси за леките частни превозни средства в Европа (A7-0142/2013- Jim Higgins)

11-06-2013- Страсбург

Г-н Председател, колеги, Гласувах „за” доклада на г-н Хигинс, защото съществуващата електронна система за таксуване на ползването на пътищата в ЕС е крайно неефективна. Нито електронната тол система, нито винетната система за леки автомобили могат да се смятат за успешно функциониращи инструменти. Това, което е необходимо с все по-разрастващото се свободно пътуване на територията на Съюза, е една опростена система, която да позволява определено електронно устройство, намиращо се в автомобила, да може да бъде използвано за идентификация и за плащанията на съответните такси в един централен офис. Няма технологични оправдания това да не се реализира, затова поддържам силното настояване на докладчика към Комисията да ревизира стратегията си, като се даде фокус на технологични решения, действащи съвместно на територията на всички страни членки. Необходимо е да се обърне особено внимание и на цените и размерите на таксите (тол и винетки), защото е крайно несправедливо седмична тол такса да е четири пъти по-голяма от месечни или годишни такси. Отделно разликата в плащанията за ползване на пътищата в отделните страни е също неоправдано голяма и необоснована. Не на последно място, трябва да се преразгледа политиката за установяване на ограничения и бариери в тол системите, за да се облекчи трафикът на автомобилните потоци в Съюза.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (разискване)

10-06-2013 - Страбург


Г-н Председател, колеги, подкрепям новата директива за по-добра защита на работниците, изложени на електромагнитни въздействия на своите работни места. Няма съмнение, че старата директива не съответства на съвременните знания за подобни въздействия, нито отчиташе спецификите на отделни сектори на икономическа активност. Така например, оставането на забраната за медицински изследвания чрез магнитен резонанс би имала катастрофални последствия за пациентите. Затова новата директива правилно предоставя право на изключение за прилагането на магнитния резонанс. Изключително важно е това, че директивата предвижда прилагане не само в секторите с повишен риск от електромагнитни въздействия, но също така включва и хората, които престояват или работят дълги часове в близост до телевизионни или радиоизлъчвателни станции и радарни установки. Подчертавам, че това не беше застъпено в предишната директива по необходимия начин. Подкрепям изискванията в доклада на ЕП към работодателите да оценяват рисковете за работниците си от електромагнитни вълни, както и задължението им да вземат мерки за редуциране на въздействията. Надявам се да бъде прието и изискването да се изследват по-задълбочено и дългосрочните ефекти от електромагнитните въздействия, за което Комисията следва да насочи ресурси и да наблюдава научния прогрес, с цел своевременно реагиране по въпроса, включително представяне на нови предложения за елиминиране на вредните въздействия.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно дейности по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони (A7-0121/2013- Ivo Belet)

21-05-2013 - Страбург

Г-н Председател, Колеги, Гласувах за приемане на позицията на първо четене по предложението на Комисията относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони.
Тежките аварии с такива дейности в морски райони са почти винаги неизбежен резултат от продължително самодоволство и понижено внимание към безопасността от компаниите и контролните органи. А дейностите навлизат във се по-рискови зони, което налага въвеждането на съвременна строга регулаторна рамка, която в приетата от Парламента форма гарантира: - използване на най-добрите практики за контрол на рисковете от страна на нефтените и газови компании, опериращи в европейски морски райони; - прилагане на най-добрите регулаторни практики в страните-членки с нефтени и газови дейности в морски райони; - засилване на подготвеността на Съюза и на капацитета за реагиране при възникване на аварийни състояния, заплашващи гражданите, екологията или икономиката; - дефиниране на ясна правна рамка за поемане на отговорност и компенсиране за причинени вреди.
За страната ми, България, това законодателство е изключително навременно, предвид предстоящите доста обширни дейности по търсене и добив на газ в териториалните ни води в Черно море. Нека постигането на по-малка енергийна зависимост на страната чрез собствен добив на газ да стане по най-съвременните и безопасни правила.


Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) Eнергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар

20-05-2013 - Страбург

Няма съмнение, че възобновяемата енергия ще има все по-голямо значение заради острата нужда от намаляване на енергийната зависимост от конвенционални енергоносители и постигане на екологосъобразно енергоснабдяване за европейската индустрия. Използването на над 170 схеми за насърчаване доведе до голям растеж на ВЕИ сектора, но същевременно възникна значителна финансова тежест за потребителите и въпреки субсидиите, конкурентоспособността на ВЕИ е слаба спрямо традиционните методи за производство на енергия.
Свръх-амбициозното насърчаване на ВЕИ в България например доведе до инсталиране на свръх-ВЕИ-мощности, които създават затруднения за интегрирането им в системата и проблеми за инвеститорите.
Приветствам изготвянето на насоки за реформиране на националните схеми за субсидиране на ВЕИ на базата на доказани добри практики, което ще спомогне за уеднаквяване начините за субсидирането на ВЕИ и подобряване на тяхната обществена приемливост. Намирам обаче за крайно необходимо да се създаде една единна за целия ЕС система за подпомагане на ВЕИ на базата на решаващите предимства на един технологично неутрален европейски пазар за ВЕИ сертификати и задължителни дялове за производство на енергия от ВЕИ. Само така ще е възможно да се разгърне цялостния потенциал на ВЕИ във възможно най-ефективен начин по отношение на разходите за различните ВЕИ технологии и възникване на конкуренция между тях.


Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) за графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове

15-04-2013 - Страсбург

Г-н Председател, колеги, Не подкрепям нито предложението на Комисията, нито приетия в комисията по околна среда доклад за временно изваждане на голямо количество въглеродни квоти от схемата за търговия на емисии. Целта е да се постигне изкуствено намаляване на предлагането на квоти, с което да се стабилизира търговията с емисии на по-високи ценови нива. Схемата за търговия на емисии беше създадена да функционира именно на пазарни начала и ниската цена на квотите се дължи на правилната реакция на пазара на появилите се излишъци и по-голямо предлагане. Излишъците дойдоха от свиването на икономиките на държавите и намалялото потребление на енергия. Затова решението не е в изтеглянето на квоти, а в съживяване на икономиките и мерки за растеж, които да доведат до по-голямо търсене. Ако се приеме предлаганата мярка, неминуемо ще нанесем удар върху конкурентоспособността на редица отрасли, защото е неизбежно повишаването на цената на електроенергията. В този момент на криза такова повишаване е крайно неприемливо за индустрията и за населението. Нека припомня масовите протести в България през февруари 2013 г. заради високите сметки за ток. Дори не мога да допусна, че в такъв момент е възможно да се приеме изкуствено повишаване на цената на тока чрез законодателни мерки. Призовавам да отхвърлим предложението.


Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно оценките на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (B7-0086/2013) (1)

11-03-2013 - Страсбург

Г-н Председател, колеги, Гласувах "въздържал се" по доклада за стрес-тестовете на ядрените централи, тъй като намирам някои от препоръките за несъответстващи на действителността и ги считам за неизпълними. Благодаря на всички, които гласуваха против и така се избегна създаването на общоевропейски надзорен механизъм за безопасността на ядрените централи, но не мога да приема за разумно одобрението от Парламента за преминаване на ядрената безопасност от ЕВРАТОМ към Договора за функциониране на ЕС. В определена степен това може да се разглежда като опит за денонсиране на клаузи от ЕВРАТОМ, но е необходима съвсем друга процедура, за да се случи такава промяна. Не виждам как Комисията би могла да изпълни и приетия текст, който изисква от нея да подпомага по открит и необвързан начин идентифицирането на най-добрите места за погребване на радиоактивни материали, когато в действащото европейско законо